කිරිඳි ඇල්ල

මෙය මීටර් 116 ක උසකින් යුත් ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රධාන දියඇල්ලකි. මෙම දිය ඇල්ල සහිත වනාන්තරය කුට්ටාපිටිය කන්ද ලෙස හැඳින්වේ.

මෙයට ළඟා වීමට ඔබ කොළඹ – බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ (ඇ 4) ගමන් කළ යුතුය. පැල්මඩුල්ල නගරයට ලඟා වීමේදී ගන්කන්ද මධ්ය මහා විද්යාලය සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ගයක් වම් පැත්තෙහි ඇත. පාසල සඳහා නාම පුවරුවක් තිබීම නිසා ඔබට එම මාර්ගය සොයා ගැනීමට අපහසු නැත.

දිය ඇල්ලට ළඟා වීමට එම මාර්ගයෙහි කිලෝමීටර 7 ක් පමණ ගමන් කළ යුතුය. මෝටර් රථයක් භාවිතා කිරීමට හැකි වුවද, මාර්ගය පටු මෙන්ම තියුණු වංගු සහිත බැවින් රිය පැදවීමේදී ප්‍රවේශම් විය යුතුය.

කිලෝමීටර 7 ක් පමණ ගමන් කිරීමෙන් පසු දිය ඇල්ලේ නම සඳහන් නාම පුවරුවක් දැකිය හැකිය. එතැන් සිට දිය ඇල්ල කරා යාමට පටු අඩි පාරක් ඇත. එය තරමක් දුශ්කර මාර්ගයකි. (මාර්ගය අයිනේ වාහනය නවතා තැබීමේ අවදානම දරා ගැනීමට සිදුවනු ඇත.)

දිය ඇල්ල සඳහා දර්ශන පථයක් ලෙස ඉදිකරන ලද වේදිකාවට ලඟාවීමට එම අඩි පාරේ මීටර් 50 ක් පමණ පහළට බැසිය යුතුය. එම වේදිකාවට කිරිඳි ඇල්ල පිළිබඳ ඉතා හොඳින් ඩර්ශනය වේ. දිය ඇල්ලට සමීප වීමට අවශ්ය නම් මීටර් 200 ක් පමණ ඔබ පටු මාර්ගයේ බැස ගත යුතුය.

මම දිය ඇල්ල නිර්මාණය කරන ජල ධාරාව කළු ගඟට සම්බන්ධ වේ.

 

 

 

Nearest town:
Radius: