සුරතලී ඇල්ල

පාරේ සිට දැකිය හැකි සුන්දරත්වය ....

 

 

මෙම දිය ඇල්ල කොළඹ – බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට (A4) සමීපව පිහිටා ඇති අතර එහි ඉහළ කොටස මාර්ගයේ සිට දැකිය හැකිය.

ඔබ A4 මාර්ගයේ බදුල්ලට ගමන් කරන විට, බෙලිහුල්ඔය තානායම පසු කිරීමෙන් පසු කිලෝමීටර් කිහිපයක් ගමන් කළ පසු වම් පසට මාර්ගයේ නාම පුවරුවක් තිබේ. ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට දිය ඇල්ල ලඟට කැළය දෙසට ඇති අඩි පාරක දිගේ මීටර් 50 ක් පමණ ඇවිදින්න.

මෙම දිය ඇල්ල කෝණයක් හැඩැති පාෂාණ හරහා ගලා යයි. මෙය මීටර් 50 ක් පමන උසය. ජල ධාරාව හොර්ටන් තැන්නේ හි වනාන්තර හරහා පැමිණේ. මෙය මාර්ගයෙන් ඉතා පහසුවෙන් ප්රවේශ විය හැකි දිය ඇල්ලකි.